ข่าวสารและการอบรมต่าง ๆ

ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วีดีโอบริการทางด้านวิชาการ

โครงการอบรมการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Animaker

คณะกรรมการงานบริการวิชาการ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
นางศมลชนก อ่อนสีแดง

นางศมลชนก อ่อนสีแดง

ประธาน
นางสาววรรณิษา เมฆอ่อน

นางสาววรรณิษา เมฆอ่อน

กรรมการ
ผศ.มลิวัลย์ กาญจนชาตรี

ผศ.มลิวัลย์ กาญจนชาตรี

รองประธาน
นางอัญชุลีกร เมืองบุรี

นางอัญชุลีกร เมืองบุรี

กรรมการ
นางสาวมินตรา สิงหนาค

นางสาวมินตรา สิงหนาค

กรรมการ
นางสาวชนัญชิดา หอมจันทร์

นางสาวชนัญชิดา หอมจันทร์

กรรมการและเลขานุการ
นางสิริมา ศิริฤกษ์

นางสิริมา ศิริฤกษ์

กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์ ฆ้องบ้านโข้ง

นางสาวลัดดาวัลย์ ฆ้องบ้านโข้ง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของงาน บริการวิชาการ

 1. ให้บริการด้านแหล่งข้อมูลและนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ชุมชน
 2. จัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการให้กับบุคลในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
 3. ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางการศึกษาเพื่อบริการด้านวิชาการต่อชุมชน
 4. ให้ความสะดวกในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ โดยมีการประสานงานกับฝ่าย / ระดับ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / งาน ที่มีความประสงค์ในด้านการ
  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
 5. รวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานบริการทางวิชาการรวมทั้งข้อมูลบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรของโรงเรียน เพื่อให้ชุมชนทราบ
 6. จัดทำเอกสารเผยแพร่นวัตกรรมต่างที่น่าสนใจอันจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร และผู้ ที่สนใจทั่วไปในรูปแบบหลากหลาย
 7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล และจัดระบบสารสนเทศในขอบข่ายงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 8. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการทราบ
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย