การอบรมความรู้การใช้งานสื่อและหนังสือเรียน สสวท. ประจำปี 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม 3 (เวลา 9.00 – 12.00 น.)