วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
จัดโครงการอบรมออนไลน์ การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Animaker

โดยท่านวิทากร อาจารย์เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์