Month: January 2020

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิง

วันที่ : 11 June – 12 June 2016 หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ” วิทยากร : รศ.ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่ : ห้องรวยปัญญา 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน…

ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย จัดทำโครงการวิจัยมุ่งเป้าเบื้องต้น (Project brief) วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๕

ภายใต้หัวข้อ  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยและสร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ท่องเที่ยว ภาษา กีฬา คุณภาพชีวิตและนวัตกรรมการศึกษา คุณสมบัติของผู้รับทุน อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนจากภายนอกในฐานะหัวหน้าโครงการ และ/หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่เกินผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า…

มูลนิธิโทเรเปิดรับการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 1. วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก โดยในปีนี้มูลนิธิฯ จะเน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางเคมีที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต 2.…