สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เชิญอบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัวข้อ   เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการและได้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
โดย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
      อบรมรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM Online
หรือ Onsite ณ ห้องสัตบุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
      ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564
      ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี ได้ที่ 
      https://docs.google.com/.../1Hc5gCpKmYtiPHztr.../viewform...
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-352000 ต่อ 1121, 061-9789-515 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ รองผู้อำนวยการการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

By admin