ภายใต้หัวข้อ 

  • กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มวิจัยและสร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ท่องเที่ยว ภาษา กีฬา คุณภาพชีวิตและนวัตกรรมการศึกษา

คุณสมบัติของผู้รับทุน

  • อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ ที่ปฏิบัติงานประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนจากภายนอกในฐานะหัวหน้าโครงการ และ/หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่เกินผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่า
  • อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ ๑ ท่าน มีสิทธิ์เสนอขอรับทุนสนับสนุนปีละ ๑ โครงการ
  • ต้องไม่ติดค้างรายงานความก้าวหน้า และรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์   

เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

   ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัน และทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ปิดรับเวลา 16.30 น.

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า (อ่านรายละเอียด)

เอกสารประกอบ

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัน และทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ข้อ (1.)ทุนสนับสนุนมุ่งเป้า
  2. กรอบวิจัยมุ่งเป้า 2565
  3. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕ 
  4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้าเบื้องต้น (Project Brief)

“สามารถส่งแบบข้อเสนอโครงการได้ที่”  https://bit.ly/3eM3inS

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ นางสุณี โสดา (086 0279492) หรือ นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ (095 9283010) เบอร์โทรภายใน 3650 / 034-341549

By admin