Month: January 2020

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง “กรอบการวิจัยและนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ นวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์…

อว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2564 เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEsมุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมIDE : Innovation Innovation-Driven Entrepreneur แบบข้อเสนอโครงการ รายละเอียดติดต่อ:สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมEmail:…