ระบบภาระงานของอาจารย์ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ชื่อผู้ใช้งาน :  เลขที่ตำแหน่ง (ต.ย. s0000)
รหัสผ่าน :  เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 
  หากท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-8218685
   หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย์ผู้สอน
 
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ™ พัฒนาโดย:นายเสกสรรค์ วิลัยลักษณ์
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 0-3435-1396 โทรสาร 0-3435-1909 Email:kuskps@ku.ac.th