วันพุธ, 24 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน มาตราการป้องกันโคโรนา 2019 (COVID 19)

มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ตามที่ ศบค. แถลงการณ์พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครและขอความร่วมมืองดเดินทางเข้าออกในพื้นที่เสี่ยง ทางโรงเรียนจึงขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางหรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร โปรดแจ้งกับอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา หรือทางโรงเรียนและกักตัวอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เพื่อสังเกตอาการ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้กับนักเรียน ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ