วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

แบบสำรวจที่อยู่อาศัยและการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงการระบาดของโรค covid-19

ขอให้นักเรียนหรือผู้ปกครองตอบแบบสำรวจที่อยู่อาศัยและการปฏิบัติตนของนักเรียนในช่วงการระบาดของโรค covid-19 เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่โรงเรียนตามระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา