วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ. 2564

ประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.พ. 2564

ตามประกาศของจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 18/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564  ให้นักเรียนซึ่งมีภูมิลำนหรือพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สามารถเรียน ณ สถานศึกษาได้ หากภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ให้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล โรงเรียนขอความร่วมมือให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่นทำการเรียนการสอนผ่านทางไกล(ออนไลน์) และนักเรียนที่มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมสามารถเรียนในโรงเรียนตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศไว้ และขอให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันโรคของทางโรงเรียน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง​โรงเรียน​จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป