วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานการขับเคลื่อนขจัดความยากจน

29 เม.ย. 2022
63

วันที่ 28 เมษายน 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และ ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาศการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมทีมพี่น้อง ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศจพ.จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมายอำเภอกำแพงแสน และอำเภอบางเลน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน