วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน

06 พ.ค. 2022
56

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในโรงเรียนและต่อยอดการเสนอเป็นผลงานทางวิชาการและได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ศักดิ์สิน ช่องดารากูล กับดร.วรรณา ช่องดารากูล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ศธ. มาให้ความรู้แก่คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน