วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

มอบเกียรติบัตร รางวัลโครงการไหว้ครู ปี 2565

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผศ.ดร. วสันต์ เดือนแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร รางวัลประกวดระบายสี ระดับอนุบาลศึกษา โครงการไหว้ครู ปี ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร รางวัลประกวดพานไหว้ครู โครงการไหว้ครู ปี ๒๕๖๕ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย