วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน micro:bit

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน micro:bit

โครงการขยับตัวสักนิด เว้นระยะห่างสักหน่อย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กชายปภังกร ดำรงพงษ์
2. เด็กชายธนากูล วงศ์สุทธิกุล
3. เด็กหญิงภัททิยา พุ่มกำพล
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. นายเสกสรรค์ วิลัยลักษณ์