วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

นิทรรศการของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค. 2565 ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25

งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดแสดงนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์