วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ปลูกข้าวโพดหวาน ณ แปลงเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่22 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน ร่วมกันปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและสร้างผลผลิต ณ แปลงเกษตร