วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ แสงเสถียร

วัน พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน นำโดย ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ แสงเสถียร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน