วันพุธ, 24 เมษายน 2567

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนครั้งที่ 1

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 ช่วงที่ 2 การนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู