วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนครั้งที่ 1

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนครั้งที่ 1 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 ช่วงที่ 2 การนำเสนอวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู