วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

รับมอบตัวนักเรียน ม.4โครงการ วมว.มก. ปี 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน รับมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 และทำสัญญาเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการฯ คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารหอพักนักเรียนฯ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน อาจารย์พิมพ์ธรรม เอื้อเฟื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการ รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน