วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

กิจกรรมตลาดนัด KUSK ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่5 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ร่วมกับสาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตลาดนัด KUSK ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.00 16.00 น. ณ บริเวณ ลาน รรรรรร ลานบุญ และลานศิลปิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยนำความรู้ในการเรียนเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการ รู้จักการทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อีกทั้งกิจกรรมต่างที่กำหนดไว้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมตลาดนัด KUSK ครั้งที่ 1