วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โครงการทัศนศึกษาพาเพลิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

23 ม.ค. 2024
79

วันที่ 20 มกราคม 2567 สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาพาเพลิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้กับนักเรียน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ, อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์, และเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและดำเนินชีวิตประจำวัน