วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รางวัลเหรียญเงินระดับมัธยมศึกษา วันนักประดิษฐ์ 2567

ผลงานนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน คว้า “รางวัลเหรียญเงิน” ระดับมัธยมศึกษา วันนักประดิษฐ์ 2567 ผลงาน “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อนาข้าวเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน” ด้านเกษตร ในโครงการ Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2024 โดยรับเหรียญเงินจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่

นายภังกร ดำรงพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายธนากูล วงศ์สุทธิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

เด็กหญิงภัททิยา พุ่มกำพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

อาจารย์ผู้ดูแลได้แก่

นายเสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ และนางสาวสุกัญญา ทิพย์รักษ์