วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

การแข่งขันกีฬาจานร่อน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นำโดย

ผศ.ณัฏฐิณี สังขวรรณ และ อาจารย์อาภาภรณ์ เทียมเมือง ผู้จัดการทีม ร่วมกับผู้ฝึกสอน ได้แก่

นายวรเมธ อินทร์เมฆ และ นายทักษิไนย แก้วเขียว ได้นำทีมนักกีฬาจานร่อน รุ่นอายุ ๑๒ปี ๑๕ปี และ ๑๘ปี รวมจำนวน ๒๓ คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจานร่อน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับนักกีฬาจานร่อนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๓๑ ทีม รายนามนักกีฬาจานร่อนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ได้แก่

1 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ลิ้มศรีสถาพรกุล นักเรียนชั้น ป.๕/๑

2 ด.ญ.ชฎาธาร แจ้งสว่าง นักเรียนชั้น ป.๕/๑

3 ด.ช.ชนกันต์ รัตนากาญจน์ นักเรียนชั้น ป.๕/๒

4 ด.ช.ปองคุณ เทพบุตร นักเรียนชั้น ป.๕/๒

5 ด.ญ.ทักษอร กาญจนาโชควาณิช นักเรียนชั้น ป.๕/๒

6 ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงแก้ว นักเรียนชั้น ป.๕/๓

7 ด.ญ.เอมมิกา สระทองปลั่ง นักเรียนชั้น ม.๑/๒

8 ด.ช.ศุภกฤษ กาญจนาโชควาณิช นักเรียนชั้น ม.๑/๔

9 ด.ช.ศุภกร ศรีทองกูล นักเรียนชั้น ม.๒/๒

10 ด.ญ.ชนัญธิดา สิวทองคำ นักเรียนชั้น ม.๒/๓

11 ด.ช.จิรเมธ ปิ่นแก้ว นักเรียนชั้น ม.๒/๓

๑๒ ด.ช.กฤษกร ธนสมบัติ นักเรียนชั้น ม.๒/๓

13 ด.ช.นครินทร์ โชคทวีทรัพย์ธาดา นักเรียนชั้น ม.๒/๔

14 ด.ช.เตชิต ขาวผ่องอำไพ นักเรียนชั้น ม.๒/๔

๑๕ ด.ญ.กานต์ธิดา ชมภู นักเรียนชั้น ม.๒/๔

๑๖ นายเมธาวิน อรัญญิก นักเรียนชั้น ม.๓/๒

๑๗ นายนฤพนธ์ แจ้งสว่าง นักเรียนชั้น ม.๔/๑

๑๘ นายกรกช ล่องจ้า นักเรียนชั้น ม.๔/๑

๑๙ นายฑีฆายุ ศุภสินอธิกา นักเรียนชั้น ม.๔/๒

๒๐ น.ส.เพลินเพลิน แสงไกร นักเรียนชั้น ม.๕/๒

๒๑ น.ส.อภิษฎา พลบำรุง นักเรียนชั้น ม.๕/๒

๒๒ นางสาวปภาธิดา อังกุลศานต์ นักเรียนชั้น ม.๕/๒

๒๓ นายปัณณทัต บางสวนหลวง นักเรียนชั้น ม.๕/๔

ผลการแข่งขัน

รุ่นอายุ ๑๒ ปี เป็นอันดับที่ ๖ จาก ๑๐ ทีม

รุ่นอายุ ๑๕ ปี เป็นอันดับที่ ๘ จาก ๑๐ ทีม

รุ่นอายุ ๑๘ ปี เป็นอันดับที่ ๖ จาก ๑๑ ทีม

นักกีฬาของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ได้ลงทำการแข่งขันอย่างมีมารยาท เคารพกฎ กติกา และแข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับ รางวัลทีมสปิริตยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นผลจากการโหวตจากทุกทีมที่ลงแข่งขันกับทีมสาธิตเกษตรฯกำแพงแสนทุกรุ่นอายุ ซึ่งถ้วยรางวัลนี้ จะมีเพียง ๑ ทีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับ จึงนับเป็นเกียรติสูงสุดที่ทีมจานร่อนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสนได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาจานร่อนจึงขอมอบ ถ้วยรางวัลทีมสปิริตยอดเยี่ยมนี้ ไว้เป็นที่ระลึกแก่ทางโรงเรียนต่อไป และขอบคุณภาพการแข่งขันจากเฟซบุ๊คสมาคมกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย