วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มอบเกียรติบัตรใหักับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ปี 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรใหักับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้ตรวจโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการนำเสนอโครงงาน โครงการนำเสนอผลงานของอาจารย์และนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566