วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ฝ่ายวิชาการ

ลำดับที่งานคณะกรรมการประมวลการสอนเทอม 1ประมวลการสอนเทอม 2
1คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคลิก
2สาขาวิชาภาษาไทยคลิกคลิกคลิก
3สาขาวิชาคณิตศาสตร์คลิกคลิกคลิก
4สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคลิกคลิกคลิก
5สาขาวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมคลิกคลิกคลิก
6สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาคลิกคลิกคลิก
7สาขาวิชาศิลปะคลิกคลิกคลิก
8สาขาวิชาการงานอาชีพคลิกคลิกคลิก
9สาขาวิชาภาษาต่างประเทศคลิกคลิกคลิก
10หลักสูตรศึกษาปฐมวัยคลิก
11งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิก
12งานทะเบียนและประมวลผลคลิก
13งานการเรียนการสอนโดยชาวต่างชาติคลิก
14หลักสูตร โครงการ วมว. มก.คลิก
15หลักสูตรปกติคลิก
16หลักสูตร Intensive English Program(IEP)คลิก