วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ผลงานนักเรียน

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับมัธยมศึกษา
มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับความรอบรู้เรื่องสื่อดีเด่นระดับประเทศ
มอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันซอฟท์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นาย โฆษิต ทองดี ได้รับรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่น
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่แข่งขัน หุ่นยนต์นานาชาติ RoboChallenge 2022
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก “KEEP THE WORLD”