วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ข้อมูลโรงเรียน

คำขวัญ

การจัดการเรียนการสอนตามสมรรถฐาน ปฏิบัติการวิจัย ก้าวนำไกลด้านวิชาการ

ปรัชญา

สุวิชาโนภวํโหติ – ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ

อัตลักษณ์

มุ่งมั่นศึกษา กล้าแสดงออก

เอกลักษณ์

         เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่ระดับอุดมศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปณิธาน

            โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษามุ่งให้การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดการศึกษาเพื่อเป็นทางให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส พัฒนาความรู้อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ต้องการ โดยเน้นทักษะกระบวนการการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติให้เกิดการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

วิสัยทัศน์

            จัดการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ มุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษา โดยมีความเป็นผู้นำดำรงคุณธรรมตามที่สังคมต้องการ

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและทักษะทางภาษา
เพื่อการสื่อสาร และนำมาใช้อย่างคุ้มค่า
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพพร้อมที่จะตัดสินใจและ
แสดงออกเพื่อมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ในการแสวงหาความรู้ โดยใช้ภูมิปัญญาในมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมการออกกำลังกาย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์
5. พัฒนาคณาจารย์สู่มาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เป็นผู้นำด้านการศึกษาและวิจัย เพื่อผู้เรียน