วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่งานคณะกรรมการ
1คณะกรรมการฝ่ายบริหารคลิก
2งานแผนงานคลิก
3งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์คลิก
4งานสวัสดิการคลิก
5งานเทคโนโลยีสารสนเทศคลิก
6งานหอพักนักเรียนคลิก
7งานส่งเสริมสุขภาพคลิก
8งานพัฒนาเด็กเล็กคลิก
9งานสำนักงานโรงเรียนสาธิตฯคลิก