วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

ฝ่ายกิจการนักเรียน

ลำดับที่งานคณะกรรมการ
1คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนคลิก
2งานส่งเสริมวินัยนักเรียนคลิก
3งานกิจกรรมนักเรียนคลิก
4งานเด็กพิเศษคลิก
5งานวิเทศสัมพันธ์คลิก
6งานสหกรณ์ทดลองคลิก