โครงการสร้างสรรค์แฟ้มสะมสผลงาน (Portfolio) ม.4

โครงการสร้างสรรค์แฟ้มสะมสผลงาน (Portfolio) โดย Canva จัดโดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โครงการนี้จัด 2 วัน (เวลา 13.50-16..00 น) วันที่ 10 ก.พ.66 นักเรียนชั้น ม.4