วันอาทิตย์, 3 มีนาคม 2567

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

28 มิ.ย. 2022
118

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สู่ความเป็นครูคุณภาพ โดยจัดในวันศุกร์ที่ 1,8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00น. ณ ห้องคอมพิมเตอร์ ชั้น 4 อาคารระดับมัธยมศึกษา