วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตและนักศึกษา

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตและนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 และ 8 กรกฏาคม 2565 ณ อาคารมัธยมศึกษา ห้องศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและโค้ดดิ้ง วิทยาการโดยอาจารย์ เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ และผศ. ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ