วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ติดต่อ

สำนักงานโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการ วมว. มก.)

ชั้น 2 อาคารกองบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทร. 034 – 355307

Fax. 034 – 355307

E – mail scius-kps@ku.th

Facebook Page SCiUS KU (https://www.facebook.com/scius.ku)