วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

นางสาวภาสุรีย์ ทองดอนเอ – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

นางสาวสลักษณ์มน กล่ำทอง – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประสานงานโครงการ)

นายมงคลชัย ขำสุวรรณ – นักวิชาการเงินและบัญชี

นายนาวี อินทร์ทิม – นักวิชาการศึกษา

นายอุบล โชคประดับชัย – พนักงานขับรถ