โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Game-based Learning”

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวน  คณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมโครงการ “Game-based Learning”  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่  18-19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 402W และ 403W ชั้น 4 อาคารเรียนรวม Learning Tower โดย อาจารย์ ดร. เดชรัต  สุขกำเนิด จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถสมัครเข้าร่วม QR Code หรือลิงค์ต่อไปนี้

https://forms.gle/vWq9UVoL7BSzgZQW6

ท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมทางอีเมล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมุทิตา  เดโชเกียรติถวัลย์  02-649-5000 #15665