ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์มาดา ธรรมโชติที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัย ณ สวทช.

โครงการ วมว.มก. 🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565นางสาวพิมพ์มาดา ธรรมโชติ นักเรียนชั้น ม.4 👉👉นักวิจัยพี่เลี้ยง ดร.อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน