วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ประกาศผลการคัดเลือก (รอบแรก) โครงการ วมว.มก. ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ

ผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบแรก) ปีการศึกษา 2566

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบแรก

Link >> https://shorturl.asia/wZdoc

2. เอกสารแนบท้าย 1 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

Link >> https://shorturl.asia/9jU6E

3. เอกสารแนบท้าย 2 : กำหนดการ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

Link >> https://shorturl.asia/Q2jYh

4. เอกสารแนบท้าย 3 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง ในกรณีที่นักเรียนมีฐานะยากจน และได้รับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

Link >> https://shorturl.asia/hqwXk