ขอเชิญอบรมออนไลน์ การทำสื่อด้วยโปรแกรม Animaker

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์เสกสรรค์ วิลัยลักษณ์

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ด้วย Google Meet