สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ นวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์ ใน 8 ด้าน ดังนี้

1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (18 กรกฎาคม 2564)

2) ด้านการพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม (19 กรกฎาคม 2564)

3) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และด้านสัตว์เศรษฐกิจ (20 กรกฎาคม 2564)

4) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (21 กรกฎาคม 2564)

5) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (22 กรกฎาคม 2564)

6) ด้านสังคมและความมั่นคง (23 กรกฎาคม 2564)

7) ด้านการรองรับการระบาดของโรค โควิด-19และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ (24 กรกฎาคม 2564)

8) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (25 กรกฎาคม 2564)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง ผ่านเว็บไซต์ : (notepad) https://openhouse2021.nrct.go.th/ และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE :  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

By admin