Author: admin

ประกาศตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2565 ยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตส่วนงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยในทุกศาสตร์ งานวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ งานวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ตามกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จึงให้การสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากร มก. และนิสิต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำและประสานการขอรับรอง (โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรอง) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานวิจัย อีกทั้งยังคงประโยชน์ในการเสนอขอกำหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.…

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้-16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น.

การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ โดยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และเมื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม            ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ได้           มี 2 หลักสูตร ดังนี้           1 หลักสูตร LMS โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน…

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทร. 0-2561-1986———————————————————————–Kasetsart University Research and Development InstituteSuwan Vajokkasikij Building, 50 Ngam Wong Wan Rd,Lat Yao Chatuchak,…