Author: admin

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 18 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการชี้แจงอาสาสมัครและการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย…

โครงการเวทีวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ปี 2565

โครงการเวทีวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

ประกาศตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2565 ยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตส่วนงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยในทุกศาสตร์ งานวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ งานวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ตามกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จึงให้การสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากร มก. และนิสิต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำและประสานการขอรับรอง (โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรอง) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานวิจัย อีกทั้งยังคงประโยชน์ในการเสนอขอกำหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.…

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้-16 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 18.00 น.

การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ โดยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และเมื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม            ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ได้           มี 2 หลักสูตร ดังนี้           1 หลักสูตร LMS โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน…