Author: admin

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย ปี 2567

งานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวิจัย สำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยบุคลากรที่สนใจสามารถศึกษาข้อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยและยื่นเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์ม (วิจัย 01) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค.66 👉link เอกสารที่เกี่ยวข้อง http://kus.kps.ku.ac.th/research/index.php/download/

บรรยายพิเศษโดยผอ.กองมาตรฐานการวิจัย

บรรยายพิเศษโดย ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผอ.กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วช. ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Video Communication)​💟 สงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัย…

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (NRCT Open House 2023) ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 สนใจเข้ารับฟังสามารถคลิกลงทะเบียนและดูกำหนดการได้จากลิงค์ดังแนบนี้ค่ะhttps://nrctopenhouse.jupinnothai.net

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 18 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการชี้แจงอาสาสมัครและการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย…

โครงการเวทีวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ปี 2565

โครงการเวทีวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

ประกาศตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2565 ยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการประจำวิทยาเขตส่วนงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยในทุกศาสตร์ งานวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ งานวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ตามกฎหมายไทยและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จึงให้การสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากร มก. และนิสิต โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการวิจัย ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำและประสานการขอรับรอง (โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรอง) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งานวิจัย อีกทั้งยังคงประโยชน์ในการเสนอขอกำหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.…