สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 8:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการชี้แจงอาสาสมัครและการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย และได้การฝึกปฏิบัติการเขียนประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ

การลงทะเบียนอบรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ที่ >>> ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม <<<

ภายในวันที่ 11 มกราคม 2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติจาก Google Form และอีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ทั้งนี้ ไม่รับลงทะเบียนในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์

เงื่อนไขการได้รับใบรับรองผ่านการอบรม

  1. เป็นบุคลากรหรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมโดยใช้บัญชี KU-Google (@ku.th) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ลงชื่อเข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายในวันอบรม
  4. ใช้ชื่อและนามสกุลจริง (ภาษาไทยหรืออังกฤษ) ในการเข้าใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Cisco Webex
  5. เข้ารับการอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการจัดการอบรม
  6. ผู้เข้าอบรมต้องแสดงตนใน video ระบบออนไลน์ Cisco Webex ตลอดการอบรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
  7. ผู้เข้าอบรมที่ได้คะแนนจากแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) มากกว่าร้อยละ 70 จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

By admin