Month: March 2020

การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ โดยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และเมื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม            ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ได้           มี 2 หลักสูตร ดังนี้           1 หลักสูตร LMS โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน…

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900โทร. 0-2561-1986———————————————————————–Kasetsart University Research and Development InstituteSuwan Vajokkasikij Building, 50 Ngam Wong Wan Rd,Lat Yao Chatuchak,…