โครงการเวทีวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

By admin