วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ลำดับที่งานคณะกรรมการ
1คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคลิก
2งานวิจัยคลิก
3งานบริการวิชาการคลิก
4งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคลิก
5งานประกันคุณภาพการศึกษาคลิก
6งานนวัตกรรมการศึกษาคลิก
7งานห้องสมุดคลิก