วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

เอกสารบุคลากร

เอกสารระเบียบและข้อบังคับ

ลำดับที่รายการ ดาวน์โหลด
1ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการพิจารณากำหนดตำแหน่งสายวิชาการคลิก
2คู่มือขอชำนาญการโรงเรียนสาธิตคลิก
3แบบฟอร์มการขอตำแหน่งคลิก

เอกสารใบลา

ลำดับที่รายการดาวน์โหลด
1 ฟอร์มลาศึกษาต่อคลิก
2แบบฟอร์มลาศึกษานอกเวลาราชการคลิก
3Application for leaveคลิก
4ขอลาสอบเพื่อลาศึกษาต่อภายในประเทศคลิก
5ใบลาคลอดบุตรคลิก
6 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรคลิก
7แบบใบลาไปต่างประเทศคลิก
8 ใบลาสำหรับนิสิตคลิก

เอกสารเดินทางไปราชการ

ลำดับที่รายการดาวน์โหลด
1แบบฟอร์มเดินทางไปราชการคลิก
2แบบฟอร์มยกเลิกเดินทางไปราชการคลิก
3แบบแจ้งงบประมาณการเบิกเบี้ยเลี้ยงคลิก
4 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางคลิก
5รายงานผลการปฏิบัติราชการคลิก

เอกสารโครงการ

ลำดับที่่รายการดาวน์โหลด
1แบบเสนอโครงการปรับปรุงใหม่ ปี 2562คลิก
2บันทึกข้อความหลักการจัดทำโครงการคลิก
3แบบฟอร์มบันทึกข้อความเบิกจ่ายคลิก
4แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการคลิก
5แบบรายงานการประเมินผลโครงการคลิก
6 แบบรายงานเชิงประจักษ์ ใหม่ ปี 2562คลิก

เอกสารการขอใช้รถยนต์

ลำดับที่รายการดาวน์โหลด
1แบบขอใช้รถยนต์ของโรงเรียนภายในเขตอำเภอกำแพงแสนคลิก
2แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำหน่วยงานโรงเรียนสาธิตคลิก

เอกสารพัสดุ

ลำดับที่รายการดาวน์โหลด
1แจ้งซ่อมคลิก
2แบบฟอร์มขอให้ซื้อวัสดุคลิก
3แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินคลิก

 เอกสารอื่นๆ

ลำดับที่รายการดาวน์โหลด
1เบิกประกันกรุงไทยแอคซ่าคลิก
2สัญญาทุนคลิก
3แบบสัญญาทุนพัฒนาบุคลากร(จบการศึกษา)คลิก
4 ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร(จบการศึกษา)คลิก
5สัญญาการยืมเงินคลิก
6คำขอถ่ายเอกสารคลิก
7คำขอ-Copy-Printerคลิก