วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

สวทช.ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอัจฉริยะด้วย HandySense

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอัจฉริยะด้วย HandySenseของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐมที่ได้ชนะเลิศในการประกวดและได้รับอุปกรณ์ HandySense ครบชุดประกอบด้วย บอร์ด เซนเซอร์แสง อุณหภูมิ ความชื้นและได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 3,000 บาทโดยมี รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผศ.สานิตย์ รัศมี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาและ ผศ.ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ และได้สำรวจพื้นที่โครงการทาง สวทช.ได้ให้คำแนะนำ และพร้อมสนับสนุนในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเกษตรอัจฉริยะให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย