วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. และร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงการ วมว. ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานจากผลสัมฤิทธิ์โครงการ โดย ผช.ดร.ศุภเดช สุจิพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และเยี่ยมห้องปฏิบัติการ Fabrication Laboratory โรงเรียนสาธิตฯ ห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หอพักนักเรียน พร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานนักเรียนต่างๆ ต่อมาช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการร่วมกับอาจารย์ผู้สอน บุคลากร และสรุปผลการดำเนินงานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียนและร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ จังหวัดนครปฐม