วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

โครงงานทดสอบ PRE-ประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโดย ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรกับนักเรียนที่เข้าร่วมสอบ โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการจัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ รายชื่อคนเก่งระดับประเทศโครงงานทดสอบ PRE-ประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เด็กชายปิยะวัฒน์ ผุยรอด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำคะแนนสอบประเภทคะแนนรวมชั้นประถม2ได้ 70% ขึ้นไป เด็กหญิงมาลินี ชินโคตร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำคะแนนสอบประเภทคะแนนรวมชั้นประถม2 ได้ 70% ขึ้นไป และ ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถม2 ได้อันดับที่หนึ่งของประเทศ เด็กหญิงอิสรีย์ วงค์วิริยางกูล ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำคะแนนสอบประเภทคะแนนรวมชั้นประถม2 ได้ 70% ขึ้นไป เด็กหญิงภูริชญา รุ่งเรือง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำคะแนนสอบประเภทคะแนนรวมชั้นประถม3 ได้ 70% ขึ้นไป