วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

รางวัลชมเชยการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแด่ อาจารย์ดิสนีย์ แก้วกาญจนานิรัตน์ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงามเลียนแบบธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๒ โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้นักเรียนที่ได้รางวัลชมเชย รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล๑.นางสาวสิริรัตน์ ลับกิ่ม ๒.นางสาวคุณัญญ์อร เจนกิจเจริญชัย ๓.นางสาวศศิประภัส ทองแย้มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน๑.นางสาวจุฑาลักษณ์ กองม่วง ๒.นางสาวณปัญญ์ชนก สามไพบูลย์ ๓.นางสาวศิริยา ศรีวรานนท์ ๔.นางสาวภารวี ตระกูลโอสถ ๕.นางสาวจรรยพร เทพสถิตศิลป์ ๖.นางสาววรัตถ์สิรี เลารุจิราลัย